نفس شیرین ، رسالت خود می داند که جهت تسهیل وآگاهی و انتخاب بهتر کسانی که درگیر تهیه تجهیزات ‍‍‍پزشکی هستند جهت کمک بهترین مشاوره و راه حل را ارائه دهد.